Kancelaria patentowa

®
O kancelarii   Zakres działalności   Formularz zgłoszeniowy   Kontakt z kancelarią   Dla ciekawych   Strona główna

Dla ciekawych

CO TO SĄ TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH

Topografia układów scalonych jest rozwiązaniem polegającym na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

Układem scalonym jest natomiast jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełnienia funkcji elektronicznych. Na topografię układów scalonych udzielane jest prawo z rejestracji, przy czym także na tzw. topografię oryginalną, to jest stanowiącą wynik pracy intelektualnej jej twórcy i nieznaną powszechnie w chwili jej powstania.

Ochrona topografii układów scalonych trwa 10 lat, przy czym okres ochronny ustaje po dziesięciu latach liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię wprowadzony był do obrotu, albo do końca roku kalendarzowego , w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym RP, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.

Powrótrzecznik patentowy gliwice

projektowanie stron - 3w